Contact Us

Tsinghua University:

Dr. Diange Yang (ydg@mail.tsinghua.edu.cn),

COTA:

Dr. Xiaokun (Cara) Wang (wangx18@rpi.edu), or
Dr. Yu Zhang (yuzhang@usf.edu).

BJTU icon
COTA icon

CICTP Conferences

CICTP 2017

Contact

Tsinghua University:
Dr. Diange Yang (ydg@mail.tsinghua.edu.cn)


COTA:
Dr. Xiaokun (Cara) Wang (wangx18@rpi.edu), or
Dr. Yu Zhang (yuzhang@usf.edu).